برنامه کاری

مطب :

- شنبه ها 10 صبح الی 14:30 عصر

- دوشنبه ها 10 صبح الی 14:30 عصر

- چهارشنبه ها 15 الی 19 عصر

بیمارستان عرفان نیایش:

- کلینیک: سه شنبه ها 11 الی 14 (با تعیین وقت قبلی)

شماره تماس کلینیک: 49796270

شماره تماس بلوک زایمان: 49796379